LOVEN
 
     
    I henhold til lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger, har Energistyrelsen udstedt bekendtgørelse nr. 62 af 27.1.2011 om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger.
     
    § 1 Bekendtgørelsen omfatter oliefyrede kedel- og varmeanlæg med brændere af forstøvningstypen, og fastbrændselsanlæg, dog ikke anlæg, der udelukkende anvender biobrændsel.
     
    § 4 Ejere af oliefyrede kedel- og varmeanlæg, der som hovedformål anvendes til bygningsopvarmning, skal lade anlæggene efterse som fastsat i denne bekendtgørelse.
     
    § 5 Oliefyrede anlæg skal energimåles én gang om året af en godkendt teknisk ekspert .
     
    § 6 Grænseværdierne max sodtal 1 og max røgtab 10 % bør overholdes skal den tekniske ekspert rådgive om mulige forbedringer og Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at der skal foretages et energisyn.
     
    § 7 Hvis grænseværdierne ikke overholdes eller hvis kedlen er fra før 1977 skal den tekniske ekspert rådgive om mulige forbedringer og Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at der skal foretages et energisyn.
     
    § 8 Ved energisynet konstateres anlæggets årsvirkningsgrad, og den tekniske ekspert rådgiver om mulige forbedringer.
     
   

Skorstensfejerens kundeinformation

     
    Skorstensfejeren kan ved hjælp af den påsatte mærkat undersøge, om kedelanlægget har gennemgået de lovpligtige regelmæssige eftersyn. Såfremt dette ikke er foretaget bør skorstensfejeren orientere ejeren eller brugeren om, at vedkommende skal lade den lovpligtige årlige energimåling udføre. Alle skorstensfejere er også uddannet som teknisk ekspert, og kan derfor tilbyde at udføre den lovpligtige energimåling.
     
   

Oliefyrsejerens og/eller brugerens forpligtelser

     
    § 41 Med bøde straffes den, der som ejer eller bruger undlader at lade kedel- og varmeanlæg, der er omfattet af denne bekendtgørelse, efterse.
     
   
 

 

OR-ORDNINGEN • SEKRETARIATET • GREGERSENSVEJ 2 • 2630 TAASTRUP • TLF +45 72 20 25 90 • EMAIL: or-sek@teknologisk.dk